Strona główna Dla kandydatów Studia II stopnia

Studia II stopnia

INSTYTUT MECHATRONIKI, NANOTECHNOLOGII I TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ

 ogłasza od marca 2011 roku nabór na studia

 drugiego stopnia (magisterskie) dla absolwentów studiów wyższych, na kierunku Mechatronika

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia odbywa się w sposób ciągły od
17 stycznia 24 lutego 2011 r.


System rekrutacyjny Politechniki Koszalińskiej dostępny jest na stronie internetowej:

rekrutacja.tu.koszalin.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie domowej Instytutu oraz w dziekanacie:

www.imnitp.tu.koszalin.pl 

Tel. (094) 3486551 (552), (553)

 

Studia II stopnia

Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów). Przy takim samym wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia. Oprócz dyplomu, kandydaci obowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej suplement do dyplomu lub indeks. Dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż wybrany kierunek studiów II stopnia, długość tych studiów zależna będzie od ustalonych różnic programowych.

Na studia II stopnia mogą zostać przyjęci absolwenci studiów I stopnia, którzy w ramach studiów zaliczyli kurs matematyki. Absolwentów innych kierunków studiów niż obrany kierunek studiów II stopnia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, celem ustalenia różnic programowych.

Wymagane dokumenty

Dokumenty jakie należy złożyć do Wydziałowej/Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej w przypadku
zakwalifikowania do przyjęcia na studia.

  • świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub odpis, wydany przez OKE/szkołę,
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia),
  • podanie o przyjęcie na studia, wraz z ankietą osobową - wydrukowane z systemu e-rekrutacja.
  • wypis z dowodu osobistego lub kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wydziałową/Instytutową Komisję Rekrutacyjną,
  • 4 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,
Poprawiony: piątek, 28 stycznia 2011 15:11