Strona główna Dla kandydatów Studia międzykierunkowe

Studia międzykierunkowe "Wzornictwo i Mechatronika"

UCHWAŁA Nr 47/2010

Senatu Politechniki Koszalińskiej

z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych

„Wzornictwo i Mechatronika”

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164 poz. 1166), Senat uchwala, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się studia międzykierunkowe „Wzornictwo i Mechatronika”.

2. Studia międzykierunkowe prowadzone będą wspólnie przez Instytut Wzornictwa oraz Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej na kierunkach Wzornictwo i Mechatronika.

§ 2

1. Od roku akademickiego 2011/2012 kształcenie na studiach międzykierunkowych prowadzone będzie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

2. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego, odpowiednio – licencjata (magistra sztuki) lub inżyniera (magistra inżyniera).

3. Szczegółowe zasady prowadzenia studiów międzykierunkowych określi rektor w drodze zarządzenia.

§ 3

Absolwenci studiów międzykierunkowych otrzymują dyplom ukończenia studiów wybranego kierunku studiów, co najmniej jednego wchodzącego w zakres studiów międzykierunkowych.

§ 4

Plan studiów i wynikające ze standardów kształcenia programy nauczania na studiach międzykierunkowych stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R E K T O R

prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński

 

Więcej informacji: Studia międzykierunkowe "Wzornictwo i Mechatronika" w zakresie specjalności "Film, gry i animacje filmowe"

Poprawiony: piątek, 04 lutego 2011 12:38