Strona główna Dla kandydatów Zapisy - rekrutacja

Zapisy - rekrutacja

Zapisy - rekrutacja

INSTYTUT MECHATRONIKI, NANOTECHNOLOGII I TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ

OFERUJE

 

Dla maturzystów

studia techniczne pierwszego stopnia (inżynierskie) kończące się tytułem zawodowym inżyniera na kierunkach:

 • Inżynieria Biomedyczna w zakresie specjalności: Nanotechnologie biomedyczne, Informatyka medyczna  (stacjonarne)   NOWOŚĆ!
 • Inżynieria Materiałowa w zakresie specjalności Technologie wytwarzania materiałów inżynierskich (stacjonarne)       
 • Mechatronika w zakresie specjalności: Aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne, Mechatronika i diagnostyka pojazdów, Systemy monitorowania i sterowania.  (stacjonarne i niestacjonarne)

W ramach Studiów Międzykierunkowych Wzornictwo – Mechatronika, na kierunku Mechatronika w zakresie specjalności "Film, gry i animacje cyfrowe" (stacjonarne)

 

Dla absolwentów studiów wyższych

studia drugiego stopnia (magisterskie) (stacjonarne i niestacjonarne) 

      I.        Techniczne, kończące się tytułem zawodowym magistra inżyniera na kierunkach

     II.        Nietechniczne, kończące się tytułem zawodowym magistra na kierunku

oraz kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli „NAUCZANIE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ I TECHNIKI” (niestacjonarne) 

  

 

 

 

Ważne informacje

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia odbywa się w sposób ciągły od 30 maja do 25 września 2011 r. System rekrutacyjny Politechniki Koszalińskiej jest dostępny na stronie internetowej:

rekrutacja.tu.koszalin.pl

Rejestracja w systemie wymaga podania danych osobowych. Zapamiętaj login i hasło. Będą Ci one potrzebne przy każdym kolejnym logowaniu do systemu. Korzystając z tak utworzonego, osobistego konta w systemie rekrutacyjnym, kandydat powinien następnie:

 • wypełnić i zatwierdzić elektroniczny formularz, w którym podaje wyniki wszystkich egzaminów maturalnych, oceny ze świadectwa dojrzałości lub ocenę z dyplomu i średnią ocen uzyskaną ze studiów I stopnia,
 • dokonać wyboru kierunków studiów (podstawowego, na którym chce studiować oraz kierunków alternatywnych, w przypadku niezakwalifikowania się na kierunek podstawowy),
 • dołączyć plik ze zdjęciem do legitymacji elektronicznej.

Konto osobiste w systemie pozwala również uzyskać indywidualny numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Zgłoszenie kandydata zarejestrowanego drogą elektroniczną rozpatrywane jest w procesie kwalifikacji pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto o numerze wygenerowanym przez system rekrutacji elektronicznej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęci w roku akademickim 2011/2012 na studia międzykierunkowe I stopnia, na kierunek Wzornictwo i Mechatronika o specjalności Film, Gry, Animacje Cyfrowe, powinni rekrutować się na kierunek Mechatronika.

Wysokość opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w IMNiTP w roku akademickim 2011/2012 wynosi 80pln. Zgłoszenie kandydata zarejestrowanego drogą elektroniczną rozpatrywane jest w procesie kwalifikacji pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto o numerze wygenerowanym przez system rekrutacji elektronicznej. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej, po zaksięgowaniu na koncie Uczelni, jest potwierdzane informacją na indywidualnym koncie kandydata w systemie e-rekrutacji. Opłaty rekrutacyjne powinny być zaksięgowane na koncie uczelni przed terminem ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmowała kandydatów do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana będzie w przypadku wolnych miejsc na kierunku.

Wymagane dokumenty:

Kandydat, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zobowiązany jest dostarczyć do jednego z Kampusowych Punktów Rekrutacyjnych niżej wymienione dokumenty w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji* zamieszczonym na stronie www.tu.koszalin.pl w dziale Rekrutacja.

 • świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub odpis, wydany przez OKE/szkołę,
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia),
 • podanie o przyjęcie na studia, wraz z ankietą osobową - wydrukowane z systemu e-rekrutacja.
 • wypis z dowodu osobistego lub kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wydziałową/Instytutową Komisję Rekrutacyjną,
 • 4 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,