Sprawy socjalne

Politechnika Koszalińska oferuje kandydatom i studentom szeroki zakres pomocy socjalnej, która obejmuje następujące formy pomocy:
1.    Zakwaterowanie w Domach Studenckich
2.    Stypendia

OSIEDLE AKADEMICKIE
Politechnika umożliwia kandydatom i studentom zakwaterowanie w Domach Studenckich. Więcej szczegółowych informacji: AKADEMIKI

Politechnika Koszalińska

obejmuje swoich studentów systemem pomocy materialnej.

Pomoc materialna przyznawana jest studentom studiów stacjonarnych

i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej z funduszu pomocy materialnej,

który został utworzony ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa.

Student Politechniki Koszalińskiej może ubiegać się o następujące świadczenia:

1. stypendium socjalne;

2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

3. stypendium rektora dla najlepszych studentów;

4. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce;

5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe;

6. zapomogę.

Wszystkie wyżej wymienione świadczenia przyznawane są na wniosek studenta złożony we właściwym dziekanacie swojego wydziału/instytutu.

Terminy składania wniosków, jak i wszystkie szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej znajdują się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej, który w porozumieniu z Samorządem Studentów Politechniki Koszalińskiej wprowadzony został Zarządzeniem Nr 35/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 01 września 2011 r.

Wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej

w roku akademickim 2011/2012 zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora PK

Nr 38/2011 z dnia 2 września 2011 r.

Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony został na podstawie:

- ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 186 (Dz. U. Nr 164/2005, poz. 1365 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. Nr 139/2006, poz. 992 z poźn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105/2005, poz. 881 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. Nr 175/2009, poz. 1362 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. Nr 136/2006, poz. 969 z późn. zm).

Załączniki do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej są na stronie ogólnej Politechniki Koszalińskiej

Poprawiony: wtorek, 04 października 2011 13:29